NIVIAN solutions

Nivian solutions Nivian solutions Nivian solutions Nivian solutions
Nivian solutions

USLUGE

"Posao je igra, kao i kod drugih igara, tim koji postavi svoje najbolje ljude na teren, pobeđuje.

To je tako jednostavno."

Jack Welch

bivši GE CEO

Naše usluge

Regrutacija, selekcija i executive search

Profesionalna regrutacija i selekcija kadrova Posredovanje u zapošljavanju Executive search

Upravljanje talentima

Upravljanje produktivnošću zaposlenih Program motivacije i upravljanje zadovoljstvom zaposlenih Procena zaposlenih Segmentacija zaposlenih

Razvoj zaposlenih

Treninzi

PROFESIONALNA REGRUTACIJA I SELEKCIJA KADROVA

Profesionalna regrutacija i selekcija kadrova je postupak kojim Nivian tim dolazi do najboljih kandidata na tržištu rada, a po kriterijumima koje postavljate Vi. Svi kandidati koje odaberemo, odgovaraju kriterijumima pouzdanosti, odgovornosti, motiva za samo-razvijanjem i iskrenosti, što je naš prvi korak u selekciji.

U narednoj fazi selekcije biramo one kandidate koji zadovoljavaju unapred postavljene kriterijume od strane klijenta. Krajnji rezultat selekcije je vrhunski kvalitet zaposlenih, koji imaju sve prediktore za uspešno obavljanje posla..

Ovu uslugu preporučujemo

Kompanijama koje žele da njihov radni tim čine najkvalitetniji zaposleni na trižištu rada. Takvi zaposleni su talenti industrije i budućnost uspeha Vaše kompanije.

POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU

Brzo i efikasno popunjavanje radnih pozicija.

Ponekad kvalitet nije prioritet, već je za nesmetano kontinuirano funkcionisanja kompanije neophodno pronaći i zaposliti kadrove sa prethodnim radnim iskustvo u najkraćem roku. .

U takvoj situaciji, cilj je pronaći odgovarajućeg kandidata što pre. Tada ne vršimo selekciju, koja nam garantuje vrhunski kvalitet, već tražimo osobu koja je na osnovu prethodnog radnog iskustva pripremljena za optimalan rad u kompaniji. .

Ovu uslugu preporučujemo

Kompanija ne može da funkcioniše bez ključnih ljudi koji znaju da rade svoj posao. Pronalaženje nedostajuće karike u što kraćem vremenu, a u cilju brzog i efikasnog popunjavanja otvorene radne pozicije je tada prioritet.

EXECUTIVE SEARCH

Neke profile zaposlenih je teško do nemoguće pronaći na tržištu rada.

Pronalaženje ovakvih zaposlenih, za kojima je tražnja mnogo veća od ponude, je više umetnost nego tehnika. U ovom slučaju naša sposobnost da pronađemo ove retke kadrove ima prednost nad primenama tehnika za utvrđivanje predikcije ponašanja u radnim okolnostima..

Kompanije koriste usluge headhunting-a i za identifikovanje i zapošljavanje višeg menadžmenta, osoba koje su već pokazale kvalitet rada u upravljanju drugim kompanijama.

Ovu uslugu preporučujemo

Kada je optimalno funkcionisanje poslovanja onemogućeno nedostatkom traženog kadra na tržištu rada. Naš posao je tada da uz korišćenje specijalizovanog pristupa ipak prevaziđemo ovaj izazov. Cilj nam je da takvu osobu pronađemo i pregovorima dovedemo u vašu kompaniju.

UPRAVLJANJE PRODUKTIVNOŠĆU ZAPOSLENIH

Koji faktori utiču na produktivnost zaposlenih?

Kako povećati produktivnost rada?

Naš primarni zadatak je da odgovorimo na ova pitanja tako što definišemo meru produktivnosti i meru iskorištenost potencijala zaposlenih.

Ovu uslugu preporučujemo

Kompanijama koje žele da maksimiziraju potencijale i efekte rada svojih zaposlenih.

PROGRAM MOTIVACIJE I UPRAVLJANJE ZADOVOLJSTVOM ZAPOSLENIH

Radna motivacija i zadovoljstvo poslom su usko povezani, a u funkciji su produktivnosti i efikasnosti rada.

Programom upravljanja zadovoljstvom zaposlenih otkrivamo šta pokreće zaposlene i šta utiče na njihovo zadovoljstvo poslom. Ispituje se značajan broj faktora zadovoljstva, podaci se obrađuju, a u cilju utvrđivanja strukture i intenziteta zadovoljstva/nezadovoljstva poslom. Nakon završenog ispitivanja rukovodstvo dobi-ja sve informacije o strukturi zadovoljstva svojih zapo-slenih i konkretne preporuke šta mogu da preduzmu po pitanju povećanja zadovoljstva po kritičnim faktorima. Na ovaj način utičemo na otklanjanje prepreka zadovoljstvu zaposlenih i povećanju motivisanosti i produktivnosti rada.

Upravljanje zadovoljstvom zaposlenih se obavlja na način koji ne opterećuje troškove kompanije.

Ovu uslugu preporučujemo

Kompanijama koje prepoznaju zadovoljstvo zaposlenih kao bitan faktor uspešnog poslovanja, i žele da ga unaprede kreiranjem optimalnih radnih okolnosti u kojima će zaposleni biti maksimalno podstaknuti i motivisani za rad

PROCENA ZAPOSLENIH

NS-AS (Nivian solutions assessment system) je sistem preko kog upoznajete svoje zaposlene, njihove ključne radne osobine, karijerne potencijale i druge faktore od značaja. NA-AS odgovara na pitanje o snagama i slabostima vaših zaposlenih, i u kojoj meri su njihovi potencijali efikasno iskorišćeni.

U NS-AS izveštaju se nalaze informacije o svim relevantnim karakteristikama i potencijalima zaposlenih, odnoslno sve ono što bi svaki poslodavac želeo da zna o svojim zaposlenima.

Ovu uslugu preporučujemo

Kompanijama koje žele da upoznaju svoje zaposlene, koje imaju plan da restrukturiraju svoj tim, uvedu promene, iskoriste neiskorištene potencijale, odnosno maksimiziraju efikasnost svojih zaposlenih.

SEGMENTACIJA ZAPOSLENIH

Segmentacija zaposlenih je proces identifikovanja segmenata u kompaniji po kom se zaposleni grupišu u unapred definisane kategorije. Definisanja segmenata će se razlikovati od specifičnosti same kompanije. Segmentiranje se određuje na osnovu tri koeficijenta : efikanosti, potencijala za održivost efikasnosti i motivacije zaposlenih.

Ovu uslugu preporučujemo

Kompanijama koje žele bolju kontrolu nad upravljanjem svojim zaposlenima. Primenom ove usluge kompanije dobijaju informacije o talentima, potencijalima i zaposlenima koji su dostigli svoj limit efikasnoti.

TRENINZI

Treninzima razvijamo karijerne potencijale zaposlenih, učimo ih novim poslovnim kompetencijama i podstičemo usvajanje novih veština. Ukratko, treninzima se stiču novi obrasci ponašanja koji su primenljivi u poslovnom kontekstu. Cilj treninga je maksimizacija potencijala zaposlenih, koja će se ispoljiti kroz njihovo optimalnije funkcionisanje u radnim okolnostima.

Naši treninzi su dizajnirani tako da prate specifične potrebe kompanija ali i zahteve industrije u kojoj kompanija posluje.

Treninzi koje nudimo

• Trening efikasne komunikacije

• Trening rukovođenja i donošenja odluka

• Upravljanje vremenom i prioritizacija radnih zadataka

• Upravljanje stresom i očuvanje mentalnog zdravlja

• Vođenje projekata